วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานประกันคุณภาพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
find_replace
รายงานการประเมินตนเอง

>>รอบปีการศึกษา 2560

>>รอบปีการศึกษา 2561

business_center
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
brightness_high
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

>>รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.