วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Heading

ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

phone 074-289704

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)
 • วท.ม. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)
 • วท.บ. เทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2015-2019)
PDF
Heading

ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

phone 074-289703

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ม. สงขลานครินทร์และ U. ofTwente (2558)
 • วท.ม. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553)
 • วท.บ. เทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2015-2019)
PDF
Heading

ดร.ฤดี จรัสโรจน์กำจร

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

phone 074-289703

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)
 • วท.ม.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2550)
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2015-2019)
PDF
Heading

ดร.อับดุลฮากิม มะสะ

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

phone 074-289704

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)
 • วท.บ. เทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553)
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (2015-2019)
PDF

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิจัย/บริการวิชาการ