วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สายบริหาร
Heading
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

tanit.c@psu.ac.th

074-287077

Heading
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

sukritthira.b@psu.ac.th

074-287305

Heading
ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

nattapon.u@psu.ac.th

074-289700

สายวิชาการ
Heading
ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์

อาจารย์

nattapon.u@psu.ac.th

074-289700

Heading
ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน

อาจารย์

karnda.s@psu.ac.th

074-289703

Heading
ดร.ฤดี จรัสโรจน์กำจร

อาจารย์

ruedee.j@psu.ac.th

074-289703

Heading
ดร.อับดุลฮากิม มะสะ

อาจารย์

abdulhakim.m@psu.ac.th

074-289704

สายสนับสนุน
Heading
นางสายฝน พุฒศรี

นักวิชาการอุดมศึกษา

saifon.c@psu.ac.th

074-289700

Heading
นางสายนินาซอพะห์ ปูเต๊ะ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ninasapah.p@psu.ac.th

074-289701

Heading
นางสาวสุวนันท์ เภอแสละ

นักวิชาการอุดมศึกษา

suwanan.p@psu.ac.th

074-289701