วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้รู้จักหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียางมากขึ้น
มีกิจกรรมพร้อมสาระความรู้มากมาย อาทิเช่น สอบวัดความรู้ เข้าชมห้องปฏิบัติการแปรรูปยางและน้ำยาง 
พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง