วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง(หลักสูตรนานาชาติ) แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแถบภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง