วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ1ใน5ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ.2570

พันธกิจ

พันธกิจ1:สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
พันธกิจ2:สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่21สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
พันธกิจ3:พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทาง  พิพัฒนาการนิยม (Progressivism)คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดำเนินไปตลอดชีวิต

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยจากหลักการดังกล่าวข้างต้นนำสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education)โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวน การจัดการเรียนรู้ ที่ มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ  (Active learning)ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning)การใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based Learning)และ การเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning)และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  เป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นความเป็นมาของวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) และบันทึกข้อตกลง (Agreement on a Cooperatively-Run) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao University of Science and Technology) และบริษัทรับเบอร์วัลเล่ย์กรุ๊ปจำกัด (Rubber Valley Group Co. Ltd.) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อจัดทำหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และทำการเปิดสอนเดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดจะสามารถไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าในชั้นปีที่ 3 และ 4 และจะได้รับปริญญาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย (Double degree) สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดหลักสูตร 4 ปี จะได้รับปริญญาใบเดียวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และใช้ภาษาจีนในการเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า


ความร่วมมือ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีนได้หาความร่วมมือเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันได้มีจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนและแลกเปลี่ยนกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์สำนักวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยมาเลเซีย เปอร์ลิส (School of Materials Engineering,Universiti Malaysia Perlis) ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และงานวิจัยอีกด้วย