วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Engineering Program in Rubber Industry Engineering and Management (International Program)

ภาษา

translate
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

รูปแบบของหลักสูตร

layers
หลักสูตร 4 ปี
done_all
จำนวน 136 หน่วยกิต

การรับนักศึกษา

รับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นักเรียนไทยและต่างชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
Program Learning Outcomes (PLOs)

PLO 1
พัฒนาสูตรยาง หรือ ออกแบบกระบวนการผลิตหรือ ออกแบบระบบอัติโนมัติในการควบคุมการผลิต หรือ การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
PLO 2
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
PLO 3
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการ
PLO 4
ใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
PLO 5
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
PLO 6
แสดงออกถึงการมีความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณ
PLO 7
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคมและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน