วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                             สาขาวิศวกรรมและการจัดการอตสาหกรรมยาง                             (หลักสูตรนานาชาติ)

สำหรับผู้ประกอบการ

  • สอบถามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  • สำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ

สำหรับผู้ปกครอง

  • แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครอง
  • แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง

สำหรับครูแนะแนว

  • สำรวจความคิดเห็นต่อภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สำหรับนักศึกษา

  • แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษา
  • แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา