วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง
(หลักสูตรนานาชาติ)

เป้าหมายของสาขาวิชา

เพิ่มผลิตบุคลากรที่มีทักษะสากลรองรับการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมยางล้อและอุตสาหกรรมยางอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาษาที่ใช้

ใช้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และใช้ภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)

การรับนักศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

ช่องทางการรับสมัคร
โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์

- สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับชั้นม.6แนวการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX5หรือ6ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า2.50

โครงการช่อศรีตรัง 1

- สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับช้้นม.6แนวการเรียนวิทย์ – คณิต
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีผลการทดสอบระดับชาติ

อ่านต่อ>>>
โครงการ"กล้ายาง"

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6แนวการเรียนวิทย์ – คณิต
- GPAX6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีผลการทดสอบระดับชาติ