วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 TCAS รอบที่ 1

 

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ เข้ากลุ่มไลน์ ตาม QRCODE เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป