วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Megaphone Free Icon 

 TCAS 1 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 

Stack Free Icon    สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) ในแนวการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์

 


Stack Free Icon    มีจำนวนหน่วยกิต ม.4 – ม.6 (รวม 5 ภาคการศึกษา) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

Stack Free Icon    มี GPAX5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50

 

รายละเอียดประกาศคลิ๊กเลย!!!