วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับสมัคร 5 โครงการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-14 มกราคม 2564 

ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th/